E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Par skolu
Par skolu > Uzņemšanas noteikumi
U z ņ e m š a n a s    n o t e i k u m i

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi." Ministru kabineta noteikumi Nr. 591. Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)

"Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137 Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)Aktuāla informācija vecākiem!

„Par kārtību, kādā bērni reģistrējami 1. klasē Rīgas 21. vidusskolā”


Katru gadu skolas līdz 1. jūnijam atbilstoši noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam.

Veidojot 1. klašu pretendentu sarakstu, skolas ņem vērā informāciju par bērniem, kuri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz tekošā gada 15. maijam, ievērojot Rīgas domes 27.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 137 18. punktā noteikto prioritāro secību.

Sākot no 16. maija skolas piecu darba dienu laikā informē vecākus (vai likumiskos pārstāvjus) par bērna pieņemšanas statusu.

Tie vecāki (vai likumiskie pārstāvji), kuri saņēma skolas paziņojumu par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā, 10 kalendāro dienu laikā iesniedz skolai iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē (iesniegums uzņemšanai ) vai par atteikumu iekļauties iestādē (iesniegums atteikumam ).


Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iesniegumu var sniegt:

 1. nosūtot aizpildītu veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu r21vs@riga.lv
 2. vai
 3. nosūtot aizpildītu veidlapu portālā Latvija.lv kā Iesniegums iestādei
 4. vai
 5. atnākt uz skolu un pašrocīgi aizpildīt iesnieguma veidlapu.

Pēc iesnieguma par bērna uzņemšanu 1. klasē iesniegšanu, jāsazinās ar skolas lietvedi un jāpierakstās, lai iesniegtu sekojošus dokumentus:

 • bērna iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu (izziņu no bērnu dārza) (ja ir);
 • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
 • bērna potēšanas medicīnisko karti (veidlapa Nr. 063/u) (ja nav atteikuma no potēšanas);
 • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
 • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

  Sazinās ar skolas lietvedi var pa tālruni 67371041 vai rakstot uz e-pasta adresi r21vs@riga.lv  2021./2022. mācību gadā 1. klasē tiek īstenotas divas izglītības programmas:
  Pamatizglītības mazākumtautību programma:
  Īstenojot mazākumtautību izglītības programmu, tiek:
  • nodrošināta etniskās kultūras apguve;
  • veicināta valsts valodas un mācību satura integrēta apguve;
  • sekmēta skolēna integrācija Latvijas sabiedrībā.
  Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem:
  • piemērota skolēniem ar stājas traucējumiem;
  • tiek nodrošinātas nodarbības peldēšanā, ārstnieciskajā vingrošanā, horeoterapijā, logopēda palīdzība;
  • rehabilitologa konsultācijas;
  • masāža.
  Rīgas 21. vidusskolā īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1. - 6. klasē divos etapos:
  • 1. - 3. klasē;
  • 4. - 6. klasē, apgūstot mācību priekšmetus pie dažādiem skolotājiem, pāreja uz kabinetu sistēmu.
  Visiem skolēniem ir iespējas iesaistīties radošajās studijās (koris, ansamblis, deju kolektīvs, teātra studija, klavieru pulciņš u.c.), nodarboties ar ritmiku, koriģējošo vingrošanu, apmeklēt nodarbības tehnonamā “Annas 2”, saņemt logopēda palīdzību un psihologa konsultācijas. Skolā ir organizētas pagarinātās dienas grupas. Katru gadu jūnijā notiek skolēnu vasaras atpūtas nometne „Saulespuķe”.


  Cienījamie vecāki!

  Ja Jūsu bērns ir sasniedzis 5 – 6 gadu vecumu

  aicinām Jūs pieteikt viņu Rīgas 21.vidusskolas 1. klasē

  Pieteikumu par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu sarakstā var iesniegt: vecākiem ierodoties Iestādē vai elektroniski iesniedzot iesniegumu; personai, kas realizē bērna aizgādību, vai pilnvarotajai personai ierodoties Iestādē.

  Lai iesniegtu pieteikumu ierodoties Iestādē, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru).

  Iesniegt pieteikumu elektroniski var:

  1. nosūtot aizpildītu veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu r21vs@riga.lv vai

  2. nosūtot aizpildītu veidlapu portālā Latvija.lv kā Iesniegums iestādei.

  Pieteikumam (veidlapa 1. klases pretendentu sarakstā reģistrēšanai) jāpievieno bērna dzimšanas apliecība.

  Klātienē bērnu pieteikšana 1. klases pretendentu sarakstā notiek:

  pirmdien – ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 16.00 – 108. kab.,

  piektdien no plkst. 9.00 līdz 14.00 – 108. kab.

  Ja ir spēkā ierobežojumi vai prasības, kuras jāievēro epidemioloģiskās drošības dēļ, lūdzam pirms ierašanās iestādē zvanīt pa tālruni 67371041 vai rakstot uz e-pasta adresi r21vs@riga.lv


  Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 21.vidusskolā!,

  Rīgas 21.vidusskolas piedāvātās programmas 10.klasē

  Aktuālā informācija par 2021.gada jūnijā plānoto kombinēto iestājpārbaudījumu un izglītojamo uzņemšanu 10.klasē būs pieejama tuvākajā laikā.
  https://www.r21vs.lv/?lang=lv&id=13


  Rīgas 21.vidusskolas piedāvātās programmas 10.klasē

  Informācija par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2021./2022.mācību gadā

  Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

  Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19 inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

  Video materiāls skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās

  Vienotais iestājpārbaudījums_2021.doc(lasīt šeit)
  Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

  Iesniegumu par uzņemšanu 10. klasē (iesnieguma veidlapa ) var iesniegt pēc iestājpārbaudījuma rezultātu saņemšanas līdz 16. jūnijam:

  • 1. nosūtot aizpildītu veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu r21vs@riga.lv vai
  • 2. nosūtot aizpildītu veidlapu portālā Latvija.lv kā Iesniegums iestādei vai
  • 3. atnākt uz skolu un iesnieguma veidlapu aizpildīt pašrocīgi.

  Rīgas 21.vidusskolas administrācija


  Nākamajiem vidusskolēniem jāizvēlas, ko mācīties turpmākos trīs gadus
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


uzdevumi.lv


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu